Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui, Vigo

Iniciar búsqueda

Actividades del Santuario

DEIXA UNHA ORACIÓN E UNHA FLOR Á VIRXE DA FRANQUEIRA

Viernes, 24 de abril de 2020
CONTACTA CO SANTUARIO PARA DEIXAR A TÚA ORACIÓN Á VIRXE E ENTREGARLLE UNHA FLOR COMO OFRENDA
 Desde o Santuario da Franqueira propomos unirnos desde os fogares para seguir en contacto de oración e ofrenda a Virxe da Franqueira. Nestes momentos tan complexos queremos estar preto de todos e unirnos unha pregaria unánime.

So tes que entrar no correo electrónico, no facebook ou no  twiter

info@afranqueira.org 

info@afranqueira.org

https://www.facebook.com/santuarioda.franqueira

twitter.com/santuarioafran1


e deixar por escrito a túa oración á Virxe, esta será recollida en papel e colocada no altar onde cada día celebramos a Eucaristía
Se queres facer a ofrenda de flores, faille unha foto as flores que tes na túa casa, envíanola e nós a pasamos ao ordenador da igrexa. Nas patallas estarán pasando como o agasallo que cada devoto lle fai á Virxe. Xa temos máis de 200 fotos, pero sabemos que serán moitas máis

Para calqueira dúbida podedes chamar ao 609472591
Pola lei de protección de datos garantimo toda discreción e reserva conforme o establecido polas noramas vixentes

Política de Privacidade

Información adicional e detallada sobre o uso dos seus datos de carácter persoal

1. RESPONSABLES DE TRATAMENTO

O responsable de tratamento é a DIOCESE DE TUI-VIGO (con CIF R3600056J e dirección postal Rúa Doutor Corbal, 90, 36207 VIGO)

O Delegado de Protección de Datos está dispoñible no correo electrónico: secretariovicaria@diocesetuivigo.org

2. FINALIDADE DO TRATAMENTO E LEXITIMACIÓN

Tratamos os datos recadados para a xestión das consultas realizadas e atender as súas posibles solicitudes (bispado@diocesetuivigo.org).

O interesado será o único responsable a causa da cumprimentación dos formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

O tratamento dos seus datos está baseado no seu consentimento, que outorga ao facilitar os datos que se solicitan. Por tanto, é necesario que nos facilite os seus datos persoais, en caso contrario, non poderemos atender debidamente a súa solicitude.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite a súa supresión ou cancelación e sempre que resulten adecuados, pertinentes e limitados ao necesario para os fins para os que sexan tratados.

3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non se cederán os seus datos a terceiros nin se realizarán transferencias internacionais.

4. DEREITOS DO INTERESADO

Vostede ten os seguintes dereitos segundo o Regulamento Xeral de Protección de Datos:

-Acceder aos seus datos

-Solicitar a rectificación ou supresión dos seus datos

-Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos

-Portabilidade dos seus datos

-Oposición ao tratamento dos seus datos

En caso de que exerza algún destes dereitos, deberá comunicalo á seguinte dirección de correo electrónico: secretariovicaria@diocesetuivigo.org ou dirixindo un escrito á dirección arriba indicada no apartado primeiro da Diocese de Tui-Vigo.

Responderemos as súas peticións á maior brevidade posible, cun prazo dun mes desde a recepción da súa solicitude, que poderá prorrogarse ata dous meses se houbera demasiado número de solicitudes. O responsable informará ao interesado da prórroga dentro do primeiro mes desde a solicitude.

Se vostede o considera oportuno, pode presentar unha reclamación ante la Axencia Española de Protección de Datos.
2021. Santuario de Santa María da Franqueira - Diócesis Tui Vigo.
Fotografías: F. Javier Pérez Rego